Monika Dębek: Rodzina siłą narodu

Każda cywilizacja niezależnie od miejsca, w jakim znajduje się na świecie, w swojej podstawie ma rodzinę. Już Arystoteles w czasach starożytności określił rodzinę jako podstawową komórkę społeczną. Jest to najmniejsza grupa społeczna i od niej wszystko się zaczyna.       

Rodzina pełni kilka podstawowych funkcji osobowych, jedna z nich to funkcja małżeńska lub partnerska, czyli bycie mężem, lub żoną, partnerem i partnerką. Inna ważna funkcja to rodzicielska, czyli bycie ojcem lub matką oraz braterska, czyli bycie bratem, lub siostrą. Dzisiejsze społeczeństwo wykształciło inne formy rodziny, takie jak np.: rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka, rodzina niepełna, lub np. rodzina zrekonstruowana (czyli uzupełniona w wyniku związku małżeńskiego małżonka, który z różnych przyczyn został osamotniony).

Głównym trzonem rodziny jest małżeństwo. Kryteria doboru małżonków są bardzo różne. Może na niego wpływać obyczajowość, kultura lub instytucje prawne. Członkowie rodziny nie mogą zawierać miedzy sobą małżeństwa. Istnieją społeczeństwa gdzie można zawierać małżeństwa tylko w swojej grupie etnicznej. Nie ulega wątpliwości, że rodzina jest grupą o najsilniejszej i specyficznej sile oddziaływania. Wzajemne powiązania są tam niezwykle mocne. Człowiek poprzez obcowanie we własnej rodzinie kształtuje swoją własną osobowość, ale także stosunek do siebie oraz także nastawienie do innych ludzi. Można więc za to śmiało powiedzieć, że tworzy ona i wychowuje nowego człowieka, który będzie wpływać nie tylko na jakość społeczności lokalnej, ale także całego narodu. Wielu współczesnych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że od kondycji rodziny, zależy kondycja całego społeczeństwa. To jacy jesteśmy, zależne jest od naszej rodziny, ale także to jaka będzie nasza rodzina, zależy od nas samych. Od tego, jacy jesteśmy my i nasza rodzina będzie zależeć jakie będzie społeczeństwo. Rodzina oparta na małżeństwie oparta jest już od najdawniejszych czasów i dziedzictwem całej ludzkości.
Aby naród mógł prawidłowo się rozwijać, musi istnieć rodzina. Wiele osób żyjących w kraju nie jest świadomych, że największe plagi wśród ludzkości mogą mieć swoje źródło w nieprawidłowo funkcjonującej rodzinie lub jej braku. Żaden współczesny problem społeczny nie bierze się sam od siebie. Niewydolność rodziny może być poważną przyczyną późniejszego życia człowieka. Zła rodzina jest podstawą dla tworzenia się patologii społecznej, zaś ona niszczy całe społeczeństwo, odbija się ona na wielu ludziach.

Wychowanie człowieka jest bardzo ważne i rzutuje wręcz na jego całe życie. Niestety nie zawsze jest ono racjonalne, często nieplanowane, bezideowe. W efekcie takiego wychowania może kształtować się jednostka przystosowana lub nieprzystosowana społecznie. Człowiek przystosowany potrafi zaspokajać swoje potrzeby życiowe poprzez pełnienie różnego rodzaju ról społecznych. W przypadku osoby nieprzystosowanej nie potrafi ona realizować swoich celów lub robi to w sposób nieprawidłowy. Człowiek taki staje się egocentryczny lub nawet egoistyczny. Jest on zatem bierny społecznie lub wpływa niekorzystnie na społeczeństwo swoimi postawami. Rodzina pełni jedną z bardzo ważnych ról – opiekuńczą. Ma za zadanie zapewnić utrzymanie członkom rodziny, którzy nie pracują, z jakichś powodów nie mogą samodzielnie działać. Istnieją instytucjonalne formy zapewnienia opieki, jednak nie będą one nigdy tym samym, czym jest rodzina. Inna bardzo ważna funkcja rodziny to zapewnienie biologicznej ciągłości narodu. Ona jest w stanie powołać nowe życie. Przyjście dziecka na świat może mieć miejsce poza rodziną, ale większość systemów społecznych uważa ten fakt za niedopuszczalny, w niektórych jest wręcz karany.
Rodzina jest bardzo ważna. Ona tworzy naród, jest jego podstawą. To ona ma zadanie ustalać pewne normy postępowania, przenoszone później na całe społeczeństwo. Od rodziny zależy więc, jak będzie wyglądać całe społeczeństwo. Zdrowe rodziny będą tworzyć zdrowe społeczeństwa. Gdy jeden członek rodziny jest chory, choruje całe ciało. Naszym celem jest więc też dbanie o rozwój rodziny zarówno w skali mikrospołecznej, dbanie o nasze własne rodziny, ale także pomaganie innym w ciężkiej sytuacji, jak i uświadamianie całego społeczeństwa jak bardzo ta pierwsza instytucja jest ważna. Od niej zależy przyszłość narodu. Zdrowego, silnego i pięknego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *